Có 1 kết quả:

lâu bão

1/1

lâu bão

giản thể

Từ điển phổ thông

ôm, ôm ấp, ghì