Có 1 kết quả:

bác bễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đập tay vào đùi làm nhịp.