Có 1 kết quả:

tha nhu

1/1

tha nhu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhào, trộn