Có 1 kết quả:

tao dưỡng

1/1

tao dưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngứa, ngưa ngứa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gãi ngứa.