Có 1 kết quả:

đảo toái

1/1

đảo toái

phồn thể

Từ điển phổ thông

đập vụn, đập vỡ