Có 1 kết quả:

sưu nã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm bắt kẻ có tội. Cũng như: Tầm nã.