Có 1 kết quả:

sưu tra

1/1

sưu tra

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm, truy tìm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm tòi xem xét.