Có 1 kết quả:

nạch quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm cán bút mà viết.

Một số bài thơ có sử dụng