Có 1 kết quả:

đường từ

1/1

đường từ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

men, lớp men