Có 1 kết quả:

bàn vận

1/1

bàn vận

phồn thể

Từ điển phổ thông

vận chuyển, mang đi