Có 1 kết quả:

đáp bạn

1/1

đáp bạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi cùng ai, đi theo người khác