Có 1 kết quả:

dao lam

1/1

dao lam

giản thể

Từ điển phổ thông

đưa nôi, đưa võng, đẩy võng