Có 1 kết quả:

trích tá

1/1

trích tá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vay tiền, mượn tiền, vay mượn