Có 1 kết quả:

trích lục

1/1

trích lục

giản thể

Từ điển phổ thông

sao ra, chép ra, trích đoạn