Có 1 kết quả:

trích do

1/1

trích do

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý chính, điểm quan trọng