Có 1 kết quả:

trích diễm thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập gồm những bài thơ chữ Hán rất hay của các tác giả Việt nam đời Trần và Lê sơ, do Hoàng Đức Lương, danh sĩ đời Lê sưu tập.