Có 1 kết quả:

trích huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rút máu ra, lấy máu ra. Chỉ sự thề thốt.