Có 1 kết quả:

trích yếu

1/1

trích yếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trích yếu, tóm tắt, giản lược

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lựa chọn để rút ra những điều cần thiết.