Có 1 kết quả:

trích ký

1/1

trích ký

phồn thể

Từ điển phổ thông

trích đoạn, trích ra, chép ra