Có 1 kết quả:

tồi tàn

1/1

tồi tàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tồi tàn, hư hỏng, đổ nát