Có 1 kết quả:

tồi huỷ

1/1

tồi huỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

phá huỷ, tàn phá, phá hoại