Có 1 kết quả:

ma sa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “ma sa” 摩挲.