Có 1 kết quả:

ma sa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vuốt, nắn, xoa. ◇Sa Đinh 沙汀: “Tha trầm mặc hạ lai, hân thưởng tự địa ma sa trước thủ lí đích trà hồ” 她沉默下來, 欣賞似地摩挲着手裏的茶壺 (Đào kim kí 淘金記, Nhị thập).
2. Vỗ, đập (tay từ trên xuống dưới).
3. Mài giũa, trác ma.
4. Mô hồ, mập mờ. ◇Lục Du 陸游: “Ma sa khốn tiệp hỉ thang thục, Tiểu bình tự sách san trà hương” 摩挲困睫喜湯熟, 小瓶自拆山茶香 (Thụy khởi khiển hoài 睡起遣懷).
5. Tiêu ma. ◇Vương Cửu Tư 王九思: “Tòng kim hậu, thanh san chỉ hứa, Sào Do thải, hoàng kim hưu bả Tương Như mãi, ma sa liễu tráng hoài” 從今後, 青山止許, 巢由採, 黃金休把相如買, 摩挲了壯懷 (Khúc giang xuân 曲江春, Đệ tứ chiệp 第四摺).
6. Mò mẫm, tìm tòi. ◇Hồng Nhân Can 洪仁玕: “Thí như hắc ám chi trung vị đổ thiên mục, ám trung ma sa, bất biện phương vị, hà năng bất ngộ nhập mê đồ dĩ đãi thiên hiểu hồ?” 譬如黑暗之中未睹天目, 暗中摩挲, 不辨方位, 何能不誤入迷途以待天曉乎 (Tru yêu hịch văn 誅妖檄文).

Một số bài thơ có sử dụng