Có 1 kết quả:

sách sách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gió thổi cây cối xào xạc.

Một số bài thơ có sử dụng