Có 1 kết quả:

mô hồ

1/1

mô hồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mơ hồ, lờ mờ, không rõ

Một số bài thơ có sử dụng