Có 1 kết quả:

mô hoạ

1/1

mô hoạ

giản thể

Từ điển phổ thông

vẽ, miêu tả