Có 1 kết quả:

tát cáp lạp

1/1

tát cáp lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sa mạc Sahara