Có 1 kết quả:

tát bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân rời ra. Bày rải rác.