Có 1 kết quả:

tát thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông tay ra.

Một số bài thơ có sử dụng