Có 1 kết quả:

tê liệt

1/1

tê liệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tê liệt, hỏng