Có 1 kết quả:

tổn tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dè xẻn, bớt đi, không hoang phí.