Có 1 kết quả:

chàng kích

1/1

chàng kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh, đập