Có 2 kết quả:

chàng độttràng đột

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xông vào mà đánh.

Từ điển trích dẫn

1. Đụng, chạm, đập.