Có 1 kết quả:

chàng chung kích cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khua chuông gióng trống, ý nói làm lớn chuyện lên cho mọi người biết.