Có 1 kết quả:

triệt tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho mất đi. Mất đi.