Có 1 kết quả:

bát phó

1/1

bát phó

phồn thể

Từ điển phổ thông

cấp tiền, chi tiền