Có 1 kết quả:

bát thích

1/1

bát thích

phồn thể

Từ điển phổ thông

cá quẫy nước