Có 1 kết quả:

bát lạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cong vạy, không ngay thẳng — Giương cung lên — Tiếng tượng thanh chỉ cá nhẩy.

Một số bài thơ có sử dụng