Có 1 kết quả:

bát tấu

1/1

bát tấu

phồn thể

Từ điển phổ thông

gảy dây đàn, bật dây đàn