Có 1 kết quả:

bát lộng

1/1

bát lộng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đi đi lại lại, đưa đi đưa lại

Một số bài thơ có sử dụng