Có 1 kết quả:

bát khoản

1/1

bát khoản

phồn thể

Từ điển phổ thông

cấp vốn, chi tiền, cấp tiền