Có 1 kết quả:

bát hiệu

1/1

bát hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quay số (điện thoại)