Có 1 kết quả:

phủ tồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về thăm hỏi.

Một số bài thơ có sử dụng