Có 1 kết quả:

phủ định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về dân chúng cho yên. Văn tế Trận vogn tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Nền phủ định tới đây còn xốc nổi, vụ lòng một lễ, chén rượu thoi vàng «.