Có 1 kết quả:

phủ niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghĩ tới và vỗ về, chỉ sự chăm sóc của người trên đối với kẻ dưới.

Một số bài thơ có sử dụng