Có 1 kết quả:

phủ cúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về săn sóc ( Công ơn cha mẹ đối với con cái ).