Có 1 kết quả:

phủ dưỡng

1/1

phủ dưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi lớn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về nuôi nấng.

Một số bài thơ có sử dụng