Có 1 kết quả:

bá ác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gieo rắc điều xấu.