Có 1 kết quả:

bá chủng

1/1

bá chủng

giản thể

Từ điển phổ thông

gieo hạt