Có 1 kết quả:

bá tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chọn hạt gạo ra, sàng gạo. Trường hợp này cũng gọi là Bả tinh.